Duševné vlastníctvo – alebo viete, čo v sebe obnáša licenčná alebo autorská zmluva?

Či už ste napísali knihu, odbornú príručku alebo čokoľvek, čo v sebe obnáša vaše know how, pravdepodobne ste sa stretli s autorskou zmluvou. Tá určuje, kto má práva spojené s predajom a ziskom z knihy. Keďže nejde o klasický typ zmluvy, v nasledujúcom článku vám prinášame odpovede na všetky otázky, ktoré ste sa kedy o autorskej zmluve chceli opýtať!

Duševné vlastníctvo - alebo viete, čo v sebe obnáša licenčná alebo autorská zmluva?
(zdroj: unsplash.com)

Rozdiel medzi licenčnou a autorskou zmluvou

Autorstvo v sebe obnáša osobnostné autorské a majetkové autorské práva. Tým osobnostným je napríklad právo byť označený ako autor diela, tým druhým právo na použitie diela. Majetkových autorských práv sa môžete ako autor vzdať, osobnostné autorské práva vám však vždy zostanú zachované. Teraz sa bližšie pozrime na typy zmlúv, s ktorými sa pri duševnom vlastníctve môžete stretnúť. Ide väčšinou o licenčnú, alebo autorskú zmluvu. Sú to v podstate zameniteľné pojmy, ktoré označujú rovnaký typ zmluvy, ale autorskou zmluvou sa môže ošetriť aj ešte neexistujúce dielo (zatiaľ čo licenčná už ošetruje právo na používanie vytvoreného diela). Licencia, ktorú udelíte, môže byť výhradná alebo nevýhradná – výhradná, alebo exkluzívna sa udeľuje len jednej fyzickej alebo právnickej osobe, okrem nej nemôže autorské dielo používať nikto iný. Pri nevýhradnej je to presne naopak.

Dajte si pozor na sankcie a kolektívnu správu diela

Dôležitou otázkou pri uzatváraní zmluvy je, aké práva a povinnosti človek po jej podpísaní má. Čo sa autora týka, tak jeho zmluva obsahuje najmä povinnosť dodať dielo v stanovenej špecifikácii a termíne. Zahŕňa tiež autorove právo na jednorazovú, alebo inak vypočítavanú autorskú odmenu. Má však v sebe aj právo nadobúdateľa licencie na používanie diela na konkrétne spôsoby, čas a územie. Dobré je teda aj povedať si, čo by zmluva mala obsahovať – aby si autor ušetril nepríjemnosti a zároveň bol dostatočne obozretný. V prvom rade sú smerodajné podmienky vytvorenia diela a prípadné sankcie, ak sa dielo nevytvorí podľa nich. Potom by vás ako autora malo zaujímať, ako sa určuje a vypláca vaša odmena a v akom rozsahu sa vzdávate svojich autorských práv v prospech vydavateľa. Dajte si pozor aj na to, do akej miery môže byť vaše dielo ďalej upravované, čo sú napríklad preklady do iných jazykov a pod. A dobré je aj všimnúť si, či zmluva nevylučuje možnosť kolektívnej správy vašich autorských práv niektorou z organizácií typu LITA, pretože od týchto agentúr môžete v budúcnosti dostávať tantiémy (ak vaša zmluva nezahŕňa vylúčenie z tejto kolektívnej správy). Takouto organizáciou sa môžete nechať aj zastupovať, najmä, ak nemáte s autorskými zmluvami dostatočné skúsenosti.

Aktívne a pasívne príjmy

Vaša licenčná zmluva nemusí určovať rozsah licencie – v tom prípade platí, že je licencia udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak zmluva nie je dostatočne jasne napísaná, obvykle platí, že licencia sa udeľuje iba na územie Slovenskej republiky na najviac jeden rok. Najviac však obvykle záleží na tom, či má byť autor odmenený len za vytvorenie diela, alebo aj za to, že ho nadobúdateľ licencie môže používať. Rozdielna je teda povaha odmeny – aktívny príjem za vytvorenie diela a pasívny príjem za použitie diela. S tým súvisí aj neskorší režim zdaňovania, preto si dajte dobrý pozor na znenie svojej zmluvy.